وقتی دستمان به آسمان برسد
دیگر هیچکس مزاحمت نیست
دیگر هیچکس دستش به تو نمی رسه
هیچکس نمیتونه تورا ببینه

 


شنبه نهم 6 1387
X